هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع)
 
تقویم اجرایی